Regulamin serwisu

Zakres niezbędnych oświadczeń do Formularza:

Niniejszym oświadczam, że:

 1. zapoznałem się z treścią Podręcznika Uczestnika Wielkie Wyzwanie: Energia i akceptuję postanowienia wskazanego Podręcznika, w tym zobowiązanie do nienaruszania praw własności intelektualnej osób trzecich w związku z udziałem w Wielkim Wyzwaniu,
 2. spełniam wymogi określone w części V Podręcznika Uczestnika Wielkie Wyzwanie: Energia.

Zgoda Uczestnika/Lidera Uczestnika  
na bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
oraz przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na to, aby mój wizerunek został wykorzystany w zdjęciach, filmach i komunikatach umieszczonych w mediach społecznościowych w związku z udziałem w Wielkim Wydarzeniu: Energia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju z siedzibą w Warszawie, w celu komunikacyjno-promocyjnymi.
Niniejsza zgoda odnosi się do nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z utrwalonego w zdjęciach, filmach i komunikatach w mediach społecznościowych (dalej: „Utwór”) wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 • użytkowania Utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań NCBR;
 • utrwalenia Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
 • zwielokrotniania Utworu dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu oraz udostępnianie ich użytkownikom takich sieci;
 • wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworu;
 • nadawania za pomocą wizji, fonii oraz drogą satelitarną, elektroniczną jak również przy użyciu Internetu;
 • wykorzystania nośników, na których Utwór utrwalono;
 • wykorzystania w utworach multimedialnych;
 • wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i szkoleniowych, oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych odpowiednio do przekazanego zakresu praw autorskich;
 • w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy Utworów;
 • wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;
 • przekazywania lub przesyłania zapisów Utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
 • prawa do korzystania z Utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie;
 • wprowadzania skrótów;
 • sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
 • publicznego udostępnienia Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Wizerunek nie może zostać wykorzystany w sposób naruszający dobra osobiste osoby, której wizerunek został wykorzystany, w szczególności w bezpośredni lub pośredni sposób ośmieszający, uwłaczający lub w inny sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, zważywszy na cel Wielkiego  Wydarzenia: Energia. Dotyczy to także dobrego imienia instytucji jaką jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w Wielkim Wydarzeniu: Energia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.


Klauzula informacyjna
– dot. zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul. Nowogrodzka 47a;
 2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
 3. NCBR będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL Lidera Uczestnika, wizerunek;
 4. dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:
  • udziału w Wielkim Wydarzeniu: Energia;
  • komunikacji i promocji Wielkiego Wydarzenia: Energia; dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika/Lidera Uczestnika z Wielkiego Wyzwania;
 6. dane osobowe będą przetwarzane w okresie udziału w Wielkim Wydarzeniu: Energia  oraz przez okres realizacji działań komunikacyjno-promocyjnych przez NCBR, a następnie przechowywane bedą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 7. odbiorcą/ami danych osobowych będą osoby realizujące działania na rzecz NCBR oraz instytucje nadzorujące, kontrolujące, współpracujące itp.;
 8. przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Zgoda członka zespołu na bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych                             

Wyrażam zgodę na to, aby mój wizerunek został wykorzystany w zdjęciach, filmach i komunikatach umieszczonych w mediach społecznościowych w związku z udziałem w Wielkim Wydarzeniu: Energia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju z siedzibą w Warszawie, w celu komunikacyjno-promocyjnymi.
Niniejsza zgoda odnosi się do nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z utrwalonego w zdjęciach, filmach i komunikatach w mediach społecznościowych (dalej: „Utwór”) wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 • użytkowania Utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań NCBR;
 • utrwalenia Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
 • zwielokrotniania Utworu dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu oraz udostępnianie ich użytkownikom takich sieci;
 • wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworu;
 • nadawania za pomocą wizji, fonii oraz drogą satelitarną, elektroniczną jak również przy użyciu Internetu;
 • wykorzystania nośników, na których Utwór utrwalono;
 • wykorzystania w utworach multimedialnych;
 • wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i szkoleniowych, oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych odpowiednio do przekazanego zakresu praw autorskich;
 • w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy Utworów;
 • wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;
 • przekazywania lub przesyłania zapisów Utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
 • prawa do korzystania z Utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie;
 • wprowadzania skrótów;
 • sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
 • publicznego udostępnienia Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Wizerunek nie może zostać wykorzystany w sposób naruszający dobra osobiste osoby, której wizerunek został wykorzystany, w szczególności w bezpośredni lub pośredni sposób ośmieszający, uwłaczający lub w inny sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, zważywszy na cel Wielkiego  Wydarzenia: Energia. Dotyczy to także dobrego imienia instytucji jaką jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w Wielkim Wydarzeniu: Energia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Klauzula informacyjna
– dot. zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul. Nowogrodzka 47a;
 2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
 3. NCBR będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek;
 4. dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:
  • udziału w Wielkim Wydarzeniu: Energia;
  • komunikacji i promocji Wielkiego Wydarzenia: Energia; dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 6. dane osobowe będą przetwarzane w okresie udziału w Wielkim Wydarzeniu: Energia  oraz przez okres realizacji działań komunikacyjno-promocyjnych przez NCBR, a następnie przechowywane bedą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 7. odbiorcą/ami danych osobowych będą osoby realizujące działania na rzecz NCBR oraz instytucje nadzorujące, kontrolujące, współpracujące itp.;
 8. przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

(C) 2019